Back

Security of Speaker Verification


"600niNno okyakusaNno hitoikireni mushiatsukute, seNsuwo tsukawazuniha irarenai."